دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده فنی و مهندسی
معرفی

مشخصات فردی

نام : عباس   طائب

پست الکترونیکی : a-taeb@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : علوم فنی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده فنی و مهندسی

مرتبه علمی : استاد

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه تخصصی مهندسی شیمی

نوع استخدام : قراردادی

تاریخ استخدام : 1388/09/01

عباس طائب

محل خدمت:   دانشکده فنی و مهندسی

مرتبه علمی : استاد

^